2

Ons onderwijs

Doelen onderwijs 

Alle basisscholen in Nederland hebben de maatschappelijke opdracht om via basisonderwijs de brede vorming van kinderen te bevorderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, op de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het resultaat kan per kind verschillen, omdat kinderen verschillend zijn. De kerndoelen voor basisonderwijs, vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn richtinggevend voor ons onderwijs. 

De inhoud en doelstellingen van ons onderwijs stemmen we onderling op elkaar af om ervoor te zorgen dat er een doorgaande lijn tussen de groepen ontstaat. Het onderwijs moet natuurlijk een goede verbinding hebben met het dagelijks leven en in samenhang worden aangeboden. Zo is goed taalgebruik niet alleen tijdens de taalles belangrijk, maar speelt dit ook een rol bij alle andere vakken.  

Naast de vakinhoudelijke doelen richten we ons ook op doelen die in het algemeen gelden, zoals een goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op handelen en leren, uitdrukken van gedachten en gevoelens, respectvol luisteren, verwerven, verwerken en kritisch omgaan met informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving. 

We willen de kinderen iedere dag een stapje verder brengen. In de lesprogramma’s richten we ons op de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van het kind. Dat wil zeggen dat we een kind uitdagen om net een stap verder te gaan dan wat hij/zij al zelfstandig kan. 

Bij aanvang van schooljaar 2023-2024 telt onze school ruim 330 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld in 16 groepen en die zijn als volgt ingedeeld: 

Onderbouw

Groep 1-2: 4 groepen
Groep 3:  3 groepen
Groep 4: 2 groepen

Bovenbouw

Groep 5: 2 groepen
Groep 6: 2 groepen
Groep 7: 1 groep
Groep 8: 2 groepen

In de groep 

Voor elke groep staan vaste leerkrachten die in goed overleg lesgeven en de kinderen begeleiden. SamSam werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Afhankelijk van de leerlingaantallen per groep worden homogene groepen en combinatiegroepen geformeerd. 

Een aantal activiteiten wordt groepsdoorbrekend georganiseerd. Sommige kinderen volgen bijvoorbeeld leesonderwijs en/of rekenonderwijs op hun eigen niveau in een andere groep.  

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om zichzelf verantwoordelijk te voelen over hun leerproces. In het weekrooster zijn daarom in alle groepen momenten van zelfstandig werken ingeruimd. Zo leren kinderen, onder begeleiding van de leerkracht, hun eigen keuzes te maken en hun werk te plannen, controleren en evalueren. Daardoor krijgt elke leerling inzicht in persoonlijke voorkeuren en talenten en leert reflecteren op eigen handelen. Middelen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld het planbord en de dag- en weektaken. 

Binnen de groepen wordt gedifferentieerd naar niveau. Er is extra oefenmogelijkheid voor wie dat nodig heeft en extra uitdaging voor wie meer aan kan. De leerkrachten op school starten de lessen doorgaans met een korte klassikale instructie, waarna de kinderen zelf aan de slag kunnen. Daarna vindt er extra instructie plaats voor kinderen die verlengde instructie of extra aandacht nodig hebben.

In groep 1-2 beginnen de voorbereidingen om te komen tot een goede basis voor het leren lezen. Er is veel aandacht voor beginnende geletterdheid. Binnen thema’s worden de leerlingen voorbereid en gestimuleerd om met taal en letters om te gaan. Ook is er veel aandacht voor woordenschatontwikkeling. Niet alleen aan taal maar ook rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar ook middels het keuzebord doelgericht gewerkt. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van de groepen 3 tot en met 8. 

De vakkengebieden en methodes 

Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen, werken we veelal met methoden die het principe hanteren van het B-H-V-model: Basisstof, Herhalingsstof, Verdiepingsstof. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte methodes.

Vakgebied
Methode

Taalonderwijs

 • Thematisch leesonderwijs (Bronnen: Veilig Leren Lezen, Kleuteruniversiteit, etc.)
 • Veilig Leren Lezen (leerlijngroep 3)
 • Taaljacht & Spelling Staal (groep 4 t/m 8) 

Rekenen en wiskunde

 • Kleuteruniversiteit (groep 1 en 2) 
 • Met sprongen vooruit (groep 1, 2, 3, 4 en 5) 
 • Getal & Ruimte Junior (groep 1 t/m 8) 

Lezen

 • Thematisch leesonderwijs (Bronnen: Veilig Leren Lezen, Kleuteruniversiteit, etc.) 
 • LIST* lezen (groep 1 t/m 8) 
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (groep 5 t/m 8) 

Schrijven

Pennenstreken 

Aardrijkskunde

Naut Meander Brandaan – Thematisch onderwijs 

Geschiedenis

Naut Meander Brandaan – Thematisch onderwijs 

Natuur en Techniek

Naut Meander Brandaan – Thematisch onderwijs 

Verkeer

 • Projecten (groep 1 t/m 4) 
 • Op Voeten en Fietsen (groep 5 en 6) 
 • Jeugdverkeerskrant (groep 7) 

Muziek

1-2-3 Zing

Drama

Moet je doen! 

Tekenen en handvaardigheid

Laat maar zien! 

Lichamelijke oefening

Basislessen voor gymnastiek: bewegings-en spellessen 

Engels

Groove me (vanaf groep 5) 

Sociaal emotionele ontwikkeling

KIVA Groep 1 t/m 8

  

LIST* 

Op SamSam wordt er (voor)gelezen volgens de methodiek LIST, ook wel Lezen is Top genoemd. In groep 3 wordt hierbij de methode Veilig Leren Lezen gebruikt. Tijdens LIST lezen de leerlingen allemaal op hun eigen niveau. Een belangrijk uitgangspunt van LIST is dan ook dat het lezen door de hele school tegelijkertijd gedaan wordt. Hierdoor kunnen kinderen makkelijker aansluiten bij hun eigen leesniveau en waar nodig dan ook bij een andere groep aansluiten. 

Cultuureducatie

Wij vinden dat kinderen niet alleen ‘met hun hoofd’ moeten leren, maar met al hun zintuigen. Dit doen we door middel van dans, muziek, beeldende kunst, drama, literatuur en nieuwe media. Samen vieren, samen bezig zijn met een schoolbreed project, deelnemen aan activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Regelmatig kunnen kinderen zich voor een grotere groep presenteren tijdens de SamSam vieringen. We werken op cultureel gebied samen met educatieve instellingen en scholen uit de regio.

ICT

Op SamSam leren kinderen betekenisvol van en met ICT in verschillende leersituaties. Verder leren de kinderen over verschillende soorten media. Mediawijsheid staat bij ons projectmatig in het programma.

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde (val)leerkrachten en door studenten van opleidingen Sport en Bewegen. Naast de motorische ontwikkeling van de kinderen, wordt hierbij ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit komt o.a. naar voren bij het samen spelen, samen opruimen, omgaan met winst en verlies en elkaar helpen. 

Zorg voor kinderen

In Nederland hebben scholen zorgplicht en de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV (samenwerkingsverband) Passend Wijs, waar ons schoolbestuur Wonderwijs deel van uit maakt. Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven hoe wij onze zorgstructuur hebben georganiseerd. Daarin kunt u lezen welke zorg wij op school kunnen bieden, maar ook welke zorg wij als school niet kunnen bieden. Door het samenwerkingsverband is afgesproken dat Basisondersteuning de onderwijszorg is die een school aan alle kinderen moet kunnen bieden. Dat geldt voor alle scholen binnen een samenwerkingsverband. Er zijn onder andere afspraken met betrekking tot een aanbod voor kinderen met dyslexie, de toegankelijkheid van het schoolgebouw, aangepaste werkruimten en hulpmiddelen voor kinderen die dat nodig hebben.  

2.4.1 Organisatie van de ondersteuning

De intern begeleider (IB-er) en de leerkracht bespreken aan de hand van de brede leerresultaten samen welke specifieke onderwijsbehoeftes er zijn voor kinderen en de groep. Wanneer we de groep goed in beeld hebben, clusteren we de kinderen in drie aanpakken. We maken hiervoor een groepsplan, ondersteund door de IB-er. Tijdens de lessen wordt er ook vanuit deze ‘drie aanpak’ lesgegeven. Het betekent dat er soms verlengde instructie gegeven wordt, dat sommige kinderen andere taken, meer taken of juist minder taken krijgen.

Na de Cito LVS toetsen wordt het blokplan geëvalueerd. De IB-er en de leerkracht houden minimaal 2 x per jaar een groepsbespreking waarbij aan de hand van de resultaten en de onderwijsbehoeften van de kinderen bekeken wordt of de aanpak effect heeft.

2.4.2 Passend onderwijs

Het kan zijn dat een kind zich met de reguliere aanpak op een bepaald vlak niet goed genoeg ontwikkelt. Dan zijn er verschillende manieren om te helpen. Bij dit proces wordt u als ouder vanzelfsprekend van begin af aan betrokken. Als het nodig is wordt er in specifieke situaties toestemming gevraagd om (toets en test)gegevens van uw kind met externe deskundigen te delen.

Remediërende materialen

Kinderen op onze school die moeite hebben met leren of met de leerstof, kunnen gebruik maken van remediërende materialen. Het zijn materialen die specifieke onderdelen nog eens extra oefenen, dat gebeurt in de klas maar ook buiten de groep.    

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor sommige kinderen is de basisstof te moeilijk, maar ook deze kinderen willen we zoveel mogelijk op onze school houden. Voor deze kinderen kan voor een bepaald vak de lesstof en het einddoel worden aangepast. Dit wordt ook in een ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgelegd. Daarin komt te staan welke doelen we per half jaar voor deze leerling willen behalen en hoe we dat doen. Dit wordt elk half jaar na iedere aanpassing met ouders besproken.

Extra ondersteuning

Kinderen hebben soms problemen die wat minder eenvoudig op te lossen zijn. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van leren, gedrag, lichamelijke ontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider komen deze kinderen ter sprake. Er wordt bekeken welke hulp het kind nodig heeft en hoe deze hulp wordt aangeboden. De visie van de ouders wordt hierin altijd betrokken.

Externe hulp

Wanneer het nodig is schakelen we in overleg met de ouders externe hulp in. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het samenwerkingsverband, een logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werk, de jeugdarts of de fysiotherapeut. Externen kunnen adviezen geven of verder onderzoek doen. Ook bestaat de mogelijkheid dat er overleg plaatsvindt met gespecialiseerde teams zoals het MDO

Multi Disciplinair overleg

In het MDO bespreken de ouders, de leerkracht, intern begeleider, de jeugdarts, de orthopedagoog van PassendWijs en eventueel andere betrokken externen, de hulpvraag van een kind, ouders of school. Het gaat er hierbij om de zorg goed op elkaar af te stemmen zodat er adequaat en effectief gehandeld kan worden.

Lokaal Expertiseteam Jeugd Overbetuwe

Om onze kinderen snel de juiste deskundige zorg te kunnen bieden hebben we als dat nodig is contact met het LEJO. Dit expertiseteam zorgt voor integrale en adequate samenwerking rondom jeugd en gezin. In dit team zitten o.a. de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, kernteams, Jeugdbescherming Bureau Gelderland.

Een arrangement aanvragen

Een arrangement bepaalt de mate van ondersteuning die het kind nodig heeft en wordt aangevraagd bij ons samenwerkingsverband PassendWijs. Dit kan extra ondersteuning door externen zijn, maar ook voor extra middelen ter ondersteuning op school. Daarvoor wordt een ontwikkelperspectief (OPP) opgesteld waarin de hulpvraag omschreven wordt en alle ondernomen activiteiten en eventuele opbrengsten vastgelegd worden.  Ouders en school kunnen ook een arrangement aanvragen voor spraaktaalmoeilijkheden, dove en slechthorende kinderen bij Kentalis Bij Visio kan voor een slechtziend of blind kind dat naar onze school komt ambulante onderwijskundige begeleiding aangevraagd worden.

Jeugdgezondheidszorg

U gaat met uw kind naar het consultatiebureau vanaf de geboorte. Ook op de basisschool wordt de gezondheid van uw kind gevolgd. Alle kinderen van 5-6 jaar en alle kinderen in groep 7 worden door de doktersassistent van de jeugdarts onderzocht. 

Wanneer u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunt u dit bij de leerkracht of de internbegeleider aangeven. Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan op iedere werkdag via telefoonnummer: 088-3556000

Alle 5 en 11-jarige kinderen in het basisonderwijs krijgen een uitnodiging voor een GGD gezondheidsonderzoek door de doktersassistente. Dit onderzoek heeft als doel aandoeningen op te sporen die door ouders of leerkrachten (nog) niet merkbaar zijn zoals een lui oog of een minder goed gehoor. Bij vroege behandeling van aandoeningen is een beter resultaat mogelijk. Ook als alles prima is, is dat prettig om te weten. De ouders wordt gevraagd vooraf een vragenlijst in te vullen. Tijdens het spreekuur van de schoolarts (jeugdverpleegkundige) is er gelegenheid om andere vragen te stellen over de ontwikkeling van het kind. Deze vragen kunnen gaan over dagelijkse dingen zoals eten, slapen of bedplassen, maar ook over de manier waarop het kind zich gedraagt. Ouders of school (altijd in overleg met ouders) kunnen ook kinderen van andere leeftijden aanmelden voor een onderzoek als zij zich zorgen maken. De jeugdarts houdt spreekuur op regelmatige basis.

 

 

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring