4

Ouders

Informeren

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen u en de medewerkers van SamSam. Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met u aan de (school)ontwikkeling van uw kind.

Nieuwjaarsreceptie: Omdat we het belangrijk vinden het begin van het nieuwe schooljaar samen te vieren, organiseren we elk jaar op de eerste schooldag na de zomervakantie een nieuwjaarsreceptie. We maken (weer) kennis met elkaar en zorgen zo voor een netwerk van ouders dat samen meer voor de kinderen, de klas en de school kan betekenen.

Kennismakingsgesprekken: In de derde week van het schooljaar zijn de eerste 10 minuten gesprekken gepland. U stelt dan uw kind voor aan de nieuwe leerkracht en u maakt dan ook  zelf even kennis. Zo is de drempel lager om de lijnen kort te houden en zo samen met de leerkracht goed voor uw kind te zorgen.

Inloopochtenden: Er zijn minstens drie inloopochtenden ingepland waarbij u voor schooltijd van 08:15 tot 08:30 uur samen met uw kind de schriften en boeken in kunt zien waarin uw kind werkt. Daarnaast ontmoet u tijdens dit moment de andere ouders van de groep. De inloopochtend is niet bedoeld voor individuele vragen over kind(eren), daarvoor kan een aparte afspraak worden gemaakt met de leerkracht.

Koffie-uurtje: Minstens drie ochtenden per schooljaar organiseren we een koffie uurtje in de teamkamer of in het Tussendoortje. Tijdens dit koffie-uurtje, waarbij de directeur (en/of bouwcoördinatoren, intern begeleiders) ook aanwezig zijn, kunt u informatie uitwisselen, vragen stellen, kennis maken met andere ouders, ideeën inbrengen en uw mening geven over allerlei schoolse zaken. Op deze informele manier horen we ‘wat er leeft’ en hoe u onze school ervaart.

Rapporten: In februari krijgen alle kinderen van groep 2 t/m 8 het eerste rapport en in juli ontvangt ieder kind het tweede rapport. Kinderen in groep 1 ontvangen alleen aan het eind van het schooljaar een rapport. 

Oudergesprekken: Naast de kennismakingsgesprekken organiseren we elk schooljaar oudergesprekken. Tijdens deze oudergesprekken informeert de leerkracht u hoe het gaat met uw kind en hoe uw kind zich ontwikkelt. De oudergesprekken starten in de eerste helft van het schooljaar, gevolgd door rapportgesprekken in februari. U heeft het rapport hieraan voorafgaand ontvangen. Medio november en in de periode voor de zomervakantie wordt u in de gelegenheid gesteld om het welbevinden en de voortgang van uw kind met de leerkracht(en) te bespreken. We noemen dit de facultatieve gesprekken. De exacte data vindt u op de jaarkalender. Naast de geplande gesprekken kan de leerkracht of u als ouder, het initiatief nemen om een afspraak te maken voor een gesprek over uw kind.

Nieuwsbrief:  Naast het persoonlijk contact informeren we u over allerlei schoolse onderwerpen via onze nieuwsbrief, de Tam-Tam. Deze wordt eens in de drie weken op vrijdag via de mail verstuurd. 

De digitale kalender: Op school worden veel activiteiten georganiseerd. De digitale kalender biedt u een overzicht.

Parro-app: Parro draagt bij aan ouderbetrokkenheid en de communicatie tussen ouder en leerkracht in een veilige omgeving. Via Parro heb je als ouder en als leerkracht alle belangrijke en leuke informatie bij de hand. Via de Parro app (een applicatie op uw smartphone) delen we zaken die in de klas van uw kind spelen.

Thema-avond: Omdat we samen met u werken aan de ontwikkeling van uw kind organiseren we ouderavonden rond een thema dat te maken heeft met onderwijs en opvoeding of met activiteiten op school.  Vaak doen we dit in samenwerking met de oudervereniging.

4.1.1 Privacy wetgeving

Wij werken volgens de nieuwe privacy wetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Bij aanmelding worden ouders/verzorgers uitgevraagd over het publiceren van foto’s en filmpjes vanaf groep 1.

Om het onderwijsleerproces te bevorderen, bijvoorbeeld ten behoeve van studiedoeleinden, kan informatie met derden worden uitgewisseld, ouders worden hierover vooraf geïnformeerd.

Wij verzoeken ouders dringend terughoudend te zijn met het maken en delen van beeldmateriaal die zij zelf maken tijdens schoolse activiteiten.

Stichting Wonderwijs beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Lumen Group BV, fg@lumengroup.nl De FG is telefonisch bereikbaar op 030-8896575 of per e-mail op fg@lumengroup.nl .

De juiste actuele gegevens zijn als volgt (en ook hier te vinden op de site van Wonderwijs).

Contact is ook mogelijk via https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Als u geïnteresseerd bent in onze AVG-richtlijnen, kijkt u dan in het AVG Handboek van stichting Wonderwijs.

Contact met ouders

Op SamSam staan we voor een open communicatie. We staan altijd open voor kritiek en een gesprek. We leren graag van u en denken graag met u mee. Wanneer u een gesprek wilt ga dan in gesprek met degene waar het over gaat. Wanneer u een gesprek wilt over uw kind dan zal dit gesprek altijd met de leerkracht van uw kind zijn. Stel dat u er met de leerkracht niet uitkomt dan kunt u altijd contact opnemen met de intern begeleider van de school. Is er dan nog een behoefte voor een gesprek dan kan dit plaatsvinden met de bouwcoördinator en zo nodig met de directeur van onze school.

Kennismaken en aanmelden

Wij vinden persoonlijk contact en samenwerking met ouders heel belangrijk. We maken daarom graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding met u het liefst onder schooltijd. Op deze wijze hopen wij uw kind en u als ouders een beeld te geven van de sfeer en werkwijze op onze school. Om een afspraak te maken kunt u telefonisch ( 0481-481448) of per mail (v.milders@wonderwijs.nl) contact opnemen met onze directeur Valentien Milder.

Wij volgen de aanmeldprocedure van Passendwijs. Het aanmeldformulier van SamSam vindt u hier. U kunt uw kind gedurende het hele schooljaar bij ons aanmelden. Voor onze organisatie is het fijn om ruim een jaar eerder al te weten of uw kind naar onze school komt.

Medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Als ouder bent u vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op SamSam. Tijdens de vergaderingen worden onderwerpen besproken die zowel kinderen, ouders als team aangaan. Ook worden achtergronden en motieven voor bepaalde besluiten toegelicht. De MR volgt, controleert en adviseert over het beleid dat door directie en bestuur wordt gemaakt en uitgevoerd.  De MR van SamSam bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De MR komt ongeveer acht keer per jaar samen in openbare vergaderingen, tenzij de MR besluit dat (een gedeelte van) de vergadering besloten is. De data zijn vermeld op de jaarplanner. Bij een deel van elke vergadering is de directie aanwezig om bepaalde onderdelen van het beleid toe te lichten.

De notulen van de MR vergaderingen staan op de website van SamSam.

Wonderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de GMR kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over in onderwerpen die alle scholen binnen Wonderwijs aangaan.

Meer informatie

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) richt zich met name op praktische zaken in en rond de school. De OV denkt met het schoolteam mee over activiteiten (Sinterklaas, Kerst, schoolreisje e.d.) en is druk doende met het organiseren en uitvoeren hiervan. Hierbij doet de OV een beroep op andere ouders die dan hun steentje kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door de school te versieren, iets te bakken of te knutselen. De OV vergadert gemiddeld eens in de zes weken. De data zijn vermeld op de jaarplanner. De vergaderingen zijn openbaar.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is onmisbaar voor het bekostigen van verreweg de meeste extra evenementen op school, zoals vermeld in het jaaroverzicht. Aan het begin van het schooljaar krijgt u bericht over de wijze van betaling. Voor kinderen die na 1 januari naar school gaan, bedraagt de ouderbijdrage de helft van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is het lidmaatschap van de oudervereniging verworven. Een kascommissie, bestaande uit twee ouders, controleert de besteding van de ouderbijdrage. Jaarlijkse legt de OV verantwoording af over de besteding van de gelden.

Scholen kunnen ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals excursies, kerstviering etc. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald. Daarnaast moeten scholen expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij naar de website van Wonderwijs.

Over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks instemming gevraagd bij de medezeggenschapsraad. In schooljaar 2023-2024 worden ouders verzocht om eenmalig een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,- over te maken. In deze bijdrage zijn de kosten voor het schoolreisje inbegrepen, maar de kosten voor de musical en het kamp van groep 8 niet. Dit geld wordt beheerd door de oudervereniging (OV), die er in overleg met het team en directie op toeziet dat de gelden ten goede komen aan de kinderen.

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe of bij Leergeld Nijmegen. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiele bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer (zie adreslijst achter in deze gids).

Ouderhulp

Het motto van SamSam is ‘Samen maken we school’. Met uw hulp brengen we dit motto in de praktijk. Als hulpouder zorgt u er voor dat uw kind(eren) en alle kinderen van de school mee kunnen doen met activiteiten. En sterker nog: zonder uw hulp kunnen bepaalde activiteiten niet georganiseerd worden. Actieve en betrokken ouders zijn dus belangrijk voor de school. Bovendien leert u SamSam op een andere manier kennen. En natuurlijk is het voor uw kind(eren) ook gewoon leuk als papa of mama een keer meehelpt. De leerkracht en de oudervereniging zal door het schooljaar heen om uw hulp vragen. U kunt dan aangeven aan welke activiteiten u een bijdrage wilt leveren.

Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Wonderwijs hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leerkracht, intern begeleider en/of de directie aan te spreken.

Klachtenregeling

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Op SamSam zijn Mirre Verbeet (m.verbeet@wonderwwijs.nl) en Sylvia Jansen (sylvia.jansen@wonderwijs.nl) de interne contactpersonen die tevens fungeren als anti-pest coördinatoren. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van de stichting. Deze kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs : ouders, medewerkers, kinderen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject. De externe vertrouwenspersoon is: Mw. Sonja Tettero Sonja@vertrouwenszaken.nl  06-24676470

Als na het contact met de directie de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs (info@wonderwijs.nl  / 0481-350003). Voorwaarde hiervoor is dat de schooldirectie op de hoogte is.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is daarvoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie te Utrecht. Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Het adres van deze commissie is: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD UTRECHT info@onderwijsgeschillen.nl  telefoon: 030 -2809590

Klik hier voor de klachtenregeling van deze commissie.

 

 

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring