3

Kwaliteit

Schoolplan

Het basisonderwijs is en blijft, net als onze maatschappij, volop in beweging. Wij hebben hoge ambities met onze school en streven naar het beste onderwijs voor ieder kind. Daarom werken we systematisch aan onze kwaliteit. In het schoolplan voor 2020-2024 verwoorden wij onze plannen die zijn uitgewerkt in een jaarplan en meerjarenplanningen. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in een jaarverslag. ( link of zie website). Het jaarverslag is samen met de meerjarenplanning de basis voor het nieuwe jaarplan. De ouders van de MR worden betrokken bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het jaarplan.

Dit schooljaar werken we aan de volgende vijf ontwikkelthema’s:

Kwaliteitszorg en resultaten

De resultaten van ons onderwijs worden ook gebruikt om ons onderwijs te evalueren en waar nodig te verbeteren. Naar aanleiding van de CITO-scores in januari en in juni maken we een diepteanalyse. Hierbij kijken we wat goed gaat en kunnen aan de hand van tegenvallende resultaten verbeterpunten gesignaleerd worden. Deze analyse wordt in het team besproken en voor eventuele verbeterpunten wordt een plan opgesteld en uitgevoerd. Doordat we dit halfjaarlijks uitvoeren, zijn we in staat ons onderwijs voortdurend bij te stellen.

Als ouder bent ook u een belangrijke beoordelaar van onze onderwijskwaliteit. Elke twee jaar vindt daarom een onderzoek plaats in de vorm van een ouderenquête. Bovendien worden we regelmatig beoordeeld door de Onderwijsinspectie. Op de website van scholen op de kaart vindt u de actuele resultaten www.scholenopdekaart.nl

Leerlingvolgsysteem

Op SamSam volgen we onze kinderen op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Naast dagelijkse observaties maken wij hierbij gebruik van verschillende instrumenten.

Leerlijnen en het volgen van kleuters 

Om alle kinderen een goede leesstart te kunnen geven is het belangrijk om in beeld te hebben of de voorwaarden om in groep 3 tot lezen en rekenen te komen (rijmen, leesbegrip, voorbereidende rekenvaardigheden, woordenschat etc.) voldoende aanwezig zijn. We maken voor het observeren en registreren gebruik van “Het leerlingvolgsysteem van Digi Keuzebord”. Naar aanleiding van de resultaten passen we indien nodig het lesaanbod aan. Met de signaleringslijst “Beginnende geletterdheid” krijgen we zicht op de aanwezige basisvaardigheden bij elke kleuter op het gebied van voorbereidend lezen.

Op SamSam houden we de vorderingen van de kinderen op verschillende manieren bij. Bij het volgen van de kinderen op cognitief gebied maken we gebruik van toetsen. Zo zijn daar op de eerste plaats de methode-gebonden toetsen. Dit zijn toetsen die horen bij de lesmethode die we op school gebruiken. Deze toetsen geven na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) aan in welke mate het kind de aangeboden kennis en vaardigheden beheerst. Methode-gebonden toetsen helpen om te bepalen of het kind op schema ligt en welke extra uitdaging of ondersteuning er

nodig is. Dit soort toetsen ondersteunen de leerkracht het hele jaar door om het onderwijsaanbod te evalueren en om dit aanbod op maat bij te sturen als dat nodig is.   

Daarnaast worden de leerlingen ieder half jaar (januari en juni) getoetst via methode onafhankelijke toetsen, de CITO LVS-toetsen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Dit betekent dat de individuele score van het kind wordt afgezet tegen de landelijke doelgroep. Uw kind wordt op die toets vergeleken met alle kinderen van die groep in Nederland. Hiermee weet de school hoe uw kind het doet in relatie tot de verwachte ontwikkeling. Zo kunnen wij onze onderwijskwaliteit systematisch volgen en vergelijken met de landelijke gemiddelden. Zo zien wij of het kind zich voldoende ontwikkelt, het leerproces stagneert of achterstanden laat zien. De leerkracht bekijkt hoe het onderwijsaanbod en de instructies afgestemd moeten worden op de behoeftes van de leerling.  Extra hulp wordt indien nodig in de groep aangeboden. Als die hulp te weinig oplevert, wordt er samen met ouders (en mogelijk de intern begeleider) gekeken of de hulpvraag van de leerling helder is en zo ja, welke hulp hierbij passend is.  De CITO LVS- toetsen begrijpend en technisch lezen, rekenen & wiskunde en spelling worden gemaakt in de groepen 3 t/m 8.  De resultaten van deze toetsen volgen we middels Cito Leerling in Beeld en worden met ouders gedeeld tijdens de oudergesprekken.

Verder wordt in groep 1, groep 3 en groep5 de QuickScan van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) door de leerkracht afgenomen. Zo nodig worden de modules signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en evaluatie aangevuld. Deze tool gebruiken we voor het herkennen en begeleiden van begaafde leerlingen in groep 1 tot en met groep 8.

Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling doen we met een eigen, digitaal screeningsinstrument ondergebracht in ons leerlingvolgsysteem. Het bijzondere van deze aanpak is dat de leerling hierbij zelf ook inbreng heeft. De resultaten van de screening worden gebruikt om aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkelingsvragen van elke leerling.  

Om tot een gedegen advies voor het vervolgonderwijs te komen vergelijken de leerkrachten van groep 8 hun indruk van de werkhouding en leermotivatie, de leerprestaties in de klas en de toets resultaten van eerdere leerjaren met de uitslag van het Drempelonderzoek groep 8. Dit onderzoek wordt begin groep 8 afgenomen en is een onafhankelijke manier om de didactische gegevens van kinderen in kaart te brengen. Dit geeft voor elke leerling een beeld van de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs.  

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen betrokken worden bij ons onderwijs. De ervaring leert dat zij goede en creatieve ideeën hebben over hoe we samen de school beter kunnen laten functioneren. Met de leerlingenraad zorgen we ervoor dat die ideeën ook in de praktijk gebracht kunnen worden: actief burgerschap in de praktijk. De leerlingenraad met kinderen uit de groepen 6 t/m 8 vergadert gemiddeld 6 keer per jaar onder leiding van de directeur.

Overstap naar het voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen van groep 8 al in februari ( 6 en 7 februari 2024) een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart ( tussen 25 en 31 maart) aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle kinderen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies. Voor de begeleiding van onze groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs (VO) volgen we de overdrachtsprocedure zoals die jaarlijks wordt opgesteld door het SWV Passend Wijs. Hier leggen we u uit wat erbij komt kijken en hoe deze procedure verloopt.

Doorstroomtoets
De Centrale eindtoets is doorstroomtoets gaan heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de kinderen zich ook na de toets in groep 8 blijven ontwikkelen. Wij maken gebruik van de IEP-doorstroomtoets. Inhoudelijk is deze toets niet anders dan de IEP- eindtoets. Het is een landelijke toets die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid onderzoekt. De bedoeling van deze toets is bij te dragen aan een juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Uit een toets alleen valt echter niet af te leiden of het maximale uit de mogelijkheden van kinderen is gehaald. De resultaten van deze toets worden meegenomen in het totaalbeeld dat wij van de kinderen hebben.

Voor meer informatie:
Iep Doorstroomtoets

Het resultaat van de Centrale Eindtoets wordt uitgedrukt in een cijfer, de standaardscore. Deze geeft aan wat een leerling heeft behaald in vergelijking met de leerlingen uit het hele land, nu en in voorafgaande jaren.

In 2022-2023 was de schoolscore 79,3% ( landelijk gemiddelde 79,4%)

In 2021-2022 behaalden wij een schoolscore van 78,9% (landelijk gemiddelde 80,0%)

In 2020-2021 lag onze schoolscore van 81,9 % boven het landelijke gemiddelde van 79,7%.

3.4.1 Uitstroom

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Onze kinderen stromen goed uit. Dat weten we, omdat we contacten onderhouden met het voortgezet onderwijs. We volgen onze leerlingen dus ook nog na groep 8. Op deze manier hebben wij een goed beeld van het effect van ons onderwijs en weten wij of de adviezen die wij geven goed aansluiten.

Cijfers uitstroom 2021-2022

VWO

5

HAVO - VWO

7

HAVO

2

VMBO T - HAVO

6

VMBO K – VMBO T

3

VMBO T

3

VMBO B

4

VMBO K

2

VMBO B – VMBO K

1

PrO / VMBO B

1

Totaal:

35Cijfers uitstroom 2022-2023

VWO

6

HAVO - VWO

9

HAVO

4

VMBO T - HAVO

7

VMBO K – VMBO T

5

VMBO T

5

VMBO B

1

VMBO B – VMBO K

1

PrO / VMBO B

0

Totaal:

40

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring