5

Organisatie

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

8:30u – 12:00u en van 13:15 tot 15:15u

Woensdag:

8:30u – 12:15 uur


De groepen 1, 2, 3 en 4 krijgen vrijdagmorgen les en zijn ’s middags vrij.

De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur (en in de middag vanaf 13.10 uur) welkom op school, omdat er vanaf dat moment toezicht is op het plein.

De kinderen van groep 1/2 mogen vanaf 8.20 uur en vanaf 13.05 uur naar binnen via de onderbouwingang. Er wordt buiten afscheid genomen. Wanneer uw kind net start kunt u natuurlijk uw kind begeleiden tot bij de klas. Vaak is het mogelijk om even met uw kind het lokaal in te gaan en daar afscheid te nemen. U bent na schooltijd altijd van harte welkom om even in de klas van uw kind te komen kijken, 

Kinderen van groep 3, 4 en 8 gaan via de hoofdingang 0m 8.25 uur en 13.10 uur naar binnen zodra de bel gaat. De andere bovenbouwleerlingen gebruiken de bovenbouwingang.

Wilt u iets met de leerkracht bespreken, maak dan een afspraak. De leerkracht is er op dat moment voor de kinderen.

Studiedagen: Dit schooljaar zijn er een aantal studiemomenten (dagen en dagdelen) voor het team gepland. Een studiemiddag betekent voor de leerlingen dat zij dan alleen in de ochtend naar school gaan en om 12.00 uur uit zijn. Op de kalender staat vermeld of alle groepen vrij zijn of alleen de onder- of bovenbouw. De data van de studiedagen staan ook vermeld op de digitale kalender, de website en in de Tam-Tam.

Studie(mid)dagen 2023-2024:

Studiedag 1: alle kinderen vrij

Donderdag, 5 oktober 2023

Studiedag 2: alle kinderen vrij

Woensdag, 6 december 2023

Studiemiddag 3: Groep 1 t/m 4

Dinsdag, 16 januari 2024

Studiedag 4: alle kinderen vrij

Woensdag, 20 maart 2024

Studiedag 5: alle kinderen vrij

Vrijdag, 29 maart 2024 (goede vrijdag)

Studiedag 6: Groep 1 t/m 4 hele dag

Maandag, 3 juni 2024

Vakanties

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen staan ook vermeld op de digitale kalender, op de website en worden ook in onze nieuwsbrief de Tam-Tam aangegeven.

Vakantierooster 2023-2024:


Herstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

12 februari t/m 16 februari 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

 

Leerplicht, verlof en verzuim

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan: 

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.  

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.  

Vrijstelling van schoolbezoek

In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s).

Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/ verzorger(s) verlof aanvragen bij de schooldirecteur of wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof.

In principe hanteren we de regel dat afspraken met de huisarts, tandarts, specialist en dergelijke buiten schooltijd gemaakt worden. Bij een sterk vermoeden van ongeoorloofd verzuim wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld. Blijkt dit  inderdaad het geval dan worden er juridische stappen ondernomen. Dit kan onder andere leiden tot een boete.

Verlofaanvragen moeten schriftelijk via het verlofaanvraagformulier en tenminste vier weken voorafgaand aan het verlof worden ingediend bij de directie. Het verlofaanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie en te downloaden van de website.

Hoewel de leerplicht geldt vanaf 5 jaar vragen we ook voor de vierjarigen een vrijstelling aan te vragen.

Praktische informatie

In dit hoofdstuk vindt u in alfabetische volgorde praktische basisinformatie over de schoolorganisatie. Voor alle praktische schoolzaken, maar ook voor als u snel iets terug wilt vinden, hebben wij een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld het doorgeven van afwezigheid, trakteren op school, verlof aanvragen etc.

School ABC

B

Brengen en halen

De belangrijkste toegang tot de school is de grote poort aan De Honsvoet. Daarnaast zijn er twee kleinere poorten waar u gebruik van kunt maken: aan de Pastoor Savenijelaan en het poortje naast de gymzaal van het dorpshuis De Schakel. Daar is ook beperkte gelegenheid om uw fiets te parkeren. Kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom, omdat er vanaf dat moment toezicht op het plein is. Kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 08.20 uur en vanaf 13.05 uur naar binnen. Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 gaan naar binnen als om 8.25 uur en om 13.10 uur de bel gaat.

We zien graag dat onze kinderen naar school komen lopen of fietsen. Dit levert de kinderen de broodnodige verkeerservaring op, voorkomt verkeerschaos ('de ouderfile') rondom school en is ook nog eens gezond.

Als u uw kind met de auto naar school brengt is het belangrijk dat u uw auto op beide locaties (Honsvoet plein en Pastoor Savenijenlaan) alleen in de vakken parkeert. Op deze manier houdt u de verkeerssituatie overzichtelijk en dus veilig voor alle kinderen en ouders die met de fiets of te voet naar school komen. Bovendien voorkomt u een boete, toezichthouders van de gemeente komen regelmatig handhaven. Ouders parkeren de fiets bij de pleiningangen. De leerlingen van de bovenbouw (gr 5 t/m 8) stallen hun fiets in de fietsenstalling op het grote plein. De onderbouw leerlingen gebruiken daarvoor de stalling bij de hoofdingang. SamSam is niet aansprakelijk voor schade of diefstal. 

D

Directie of leerkracht spreken

Directie en leerkrachten staan u graag te woord. Bij de start van de dag is er (bijna) altijd iemand van het directieteam aanwezig, u kunt hen dan voor eenvoudige zaken natuurlijk aanspreken. Wilt u de directeur of IB-er wat uitgebreider spreken, dan kunt u hen het best een email sturen met een korte schets van uw vraag. U wordt dan gebeld of teruggemaild voor een afspraak. Als uw vraag gaat over het leren van uw kind of de groep, neemt u dan in eerste instantie contact op met de leerkracht.

Doorschuifmoment

Aan het einde van het schooljaar organiseren we een doorschuifmoment, waarop alle leerlingen een deel van de ochtend doorschuiven naar de groep waar ze volgend schooljaar in zitten. Ook maken ze kennis met de nieuwe leraar. Nieuwe leerlingen die aangemeld zijn en na de zomervakantie starten worden natuurlijk ook uitgenodigd.

E

Eten en drinken op school

Natuurlijk heeft u er voor gezorgd dat uw kind voordat het op school begint goed heeft ontbeten. Het kan zich zo meteen goed concentreren en daardoor optimaal presteren. 

De korte pauze in de ochtend is een moment om te eten en te drinken. De bedoeling is dat u alleen fruit (of groente, noten) en water meegeeft. Dit water geeft u mee in de drinkfles (de ‘Dopper’) die iedere leerling eenmalig van school heeft gekregen. De fles kan natuurlijk ook op school met water (bij)gevuld worden. Niet alleen is water een stuk gezonder dan alle gesuikerde drankjes, het gebruik van de Dopper zorgt ook voor veel minder afval. Aan het eind van de schooldag gaat de Dopper mee naar huis zodat hij afgewassen kan worden.

Snoep, koek en chips en andere dranken dan water zijn niet toegestaan. Deze worden ingenomen en weer mee naar huis gegeven.

Excursies

Uitjes met de groep worden met hulp van vrijwilligers en ouders georganiseerd. De aard van de uitjes is afhankelijk van wat er op dat moment speelt en/of past bij een bepaalde leeractiviteit. Het schoolreisje wordt om het jaar in het na - of voorjaar georganiseerd door de OV in overleg met de leerkrachten. Vanwege de hoge kosten voor busvervoer wordt om het jaar in of bij de school de SamSamdag georganiseerd. In het voorjaar gaat groep 8 drie dagen op kamp. De organisatie is in handen van de leerkrachten.

G

Gevonden voorwerpen

Gevonden fietsensleutels worden bewaard bij het kopieerapparaat van de bovenbouw. Daar staat ook een kist voor de gevonden kleding. Voor de kerst - en zomervakantie worden de gevonden voorwerpen uitgestald op het podium in het Tussendoortje. U kunt dan nog een keer kijken of er spullen van uw kind tussen zitten. Spullen die niet opgehaald worden, gaan naar het goede doel. 

Gymrooster

Gymrooster 23-24

Maandag

Groepen 6B – 3A – 3B – 5B – 8A

Dinsdag

Groepen 1/2C – 8B – 3C – 7 – 5A – 6A - 4A - 4B

Woensdag

Groepen 1/2D – 1/2A – 1/2C – 1/2B

Donderdag

Groepen 1/2D – 3B – 3A – 5B – 8B – 6B – 8A

Vrijdag

Groepen 1/2A – 1/2B – 3C – 4A – 4B – 6A – 7 - 5A

H

Hoofdluis:

Dit is een vaak terugkerend probleem. Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. In de week na iedere vakantie controleren ouders die zich hebben aangemeld voor de hoofdluiscontrole in de groep van hun kind alle kinderen in de groep. Daarnaast verwachten we dat u ook regelmatig uw kind(eren) op hoofdluis controleert. Zodra er hoofdluis in een groep heerst, krijgt u als ouder een brief hierover met als doel uw kind in die periode extra goed te controleren. Als er hoofdluis bij uw kind wordt gesignaleerd, dan wordt u persoonlijk geïnformeerd. Als u thuis tussentijds hoofdluis constateert bij uw  kind(eren), verzoeken we u dat kenbaar te maken aan de leerkracht op school. De leerkracht informeert de schoolcontactpersoon. Alle kinderen krijgen een informatiebriefje mee. Er volgt een hercontrole in de groep twee weken na de melding. Hiermee treedt het protocol in werking, we volgen daarvoor de adviezen van de GGD.

Huiswerk

Vanaf groep 6 starten we op SamSam met huiswerk. In groep 6 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk. Dit huiswerk bestaat bijvoorbeeld uit het leren van een topografietoets. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk. We hebben ervoor gekozen om leerlingen hele diverse taken mee te geven. De huiswerkopdracht wordt altijd schriftelijk meegegeven, zodat ouders kunnen zien wat de bedoeling is. Er wordt kort uitleg gegeven op school over het huiswerk. Zijn er daarna vragen, dan zullen de leerkrachten de leerlingen altijd stimuleren om eerst bij klasgenoten hulp te vragen. Dit om de zelfstandigheid richting het Voortgezet Onderwijs te bevorderen.

J

Jeugdbladen

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen de gelegenheid om zich te abonneren op één of meerdere jeugdbladen. Ook kunnen de ‘Boektoppers’ en de ‘Lijsters’ besteld worden. Folders en aanmeldformulieren zijn uitgestald bij de hoofdingang of in het folderrek bij het directiekantoor. Van de vele jaarlijks toegezonden reclameacties kiest SamSam alleen voor jeugdbladen die een educatieve waarde kunnen hebben voor de leerlingen.

K

Kostbare spullen blijven thuis

Wilt u erop letten dat uw kind geen kostbare spullen (games, telefoons, sieraden e.d.) mee naar school neemt? De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal hiervan.

O

P

Parro

Parro draagt bij aan ouderbetrokkenheid en de communicatie tussen ouder en leerkracht in een veilige omgeving. Via Parro heb je als ouder en als leerkracht alle belangrijke en leuke informatie bij de hand. Via de Parro app (een applicatie op uw smartphone) delen we zaken die in de klas van uw kind spelen.

Plusklas

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is om het kind op zijn niveau uit te dagen. Waarbij inzicht krijgen in de eigen manier van denken, werken en leren aan bod komen. In de plusklas wordt er proces - in plaats van productgericht gewerkt. Het kind leert het eigen leerproces aan te sturen door het bewust werken met leerstrategieën. De kinderen leren omgaan met tegenslagen (wrijving). Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of met de eigen begaafdheid.

R

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre

Het RBL voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, kinderen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De leerplichtambtenaar is ook lid van Lokaal Expertiseteam Jeugd Overbetuwe (LEJO) . Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk hier voor meer informatie over RBL.

Leerplicht geldt per gemeente, voor gemeente Nijmegen is hier informatie over de leerplicht te vinden

S

SamSam viering

Elke groep heeft drie keer per jaar een SamSam viering. De kinderen treden dan op in Dorpshuis De Schakel. Wanneer de groep van uw kind een SamSam viering heeft, bent u van harte welkom om te komen kijken.

Schone school, schoon milieu

In de groepen 3 t/m 8 is er klassendienst waarin de leerlingen dagelijks helpen met het opruimen en in orde maken van de klas. De algehele schoolschoonmaak is uitbesteed aan een erkend schoonmaakbedrijf. In de zomervakantie wordt het meubilair schoongemaakt en alle vloeren van een waslaag voorzien. Jaarlijks is er een extra poetsavond voor alle groepen, waarbij we uw hulp vragen. In groep 1 en 2 worden aan het einde van het schooljaar alle materialen met de hulp van ouders schoongemaakt.

Omwille van een schoner milieu, leren we de leerlingen afval te scheiden. In de groepen zijn er gescheiden afvalbakken voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en voor papier. Lege batterijen en inktcartridges kunnen op school worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bakken in de hal.

Schoolfotograaf:

De school(portret)foto’s en de groepsfoto’s worden op één dag gemaakt en uitbesteed aan een schoolfotograaf. U bent niet verplicht om de foto’s af te nemen.

Schoolplein en toezicht op het plein

Een kwartier voordat de school opengaat, is er op het schoolplein toezicht van leerkrachten. Er mag alleen gevoetbald worden op het Pannaveld. Daarnaast mag er voor de veiligheid van iedereen tussen 8 en 4 uur niet op het plein gefietst worden. Natuurlijk spelen de leerlingen van onze school ook na schooltijd en in de vakanties op het schoolplein. Ook de kinderen die wat ouder zijn maken gebruik van het plein. En dat mag ook. Echter alleen wanneer ze zich, net als alle bezoekers, aan de afspraak houden dat ze ‘te gast’ zijn. Als dit niet lukt, wordt de politie ingeschakeld en geldt artikel 461 uit het wetboek van strafrecht.

Te gast zijn op het plein betekent dat je rekening houdt met anderen. Op ons plein moet iedereen gezellig en veilig kunnen spelen. Te gast zijn betekent dat vandalisme, blowen of alcohol op het plein strikt verboden is. Afval neem je mee naar huis of gooi je in de prullenbakken. Bij te gast zijn hoort bovendien dat je aangesproken kunt worden door leerkrachten, ouders of de politie die na schooltijd regelmatig even komt kijken. En de aanwijzingen dan opvolgt. Ook na schooltijd mag er niet gefietst worden op het plein. Ook brommers zijn verboden. Vandaar dat de hekken aan het eind van de dag op slot gaan.

T

Telefoongebruik

Kinderen mogen hun mobiele telefoon niet gebruiken op school. Het filmen van klasgenoten en leerkrachten zonder toestemming is niet toegestaan. Verspreiding van foto’s en filmpjes zonder toestemming via multimedia bijvoorbeeld Facebook is ten alle tijden verboden. De afspraak is dat wanneer er toch wordt gebeld of anderszins misbruik wordt gemaakt van de telefoon, deze wordt ingenomen waarna ouders deze zelf kunnen komen ophalen. De school is voor bijzonderheden altijd telefonisch bereikbaar. 

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Overblijven op SamSam kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Professionele overblijfkrachten houden toezicht bij de lunch en tijdens het spelen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 eten samen met de overblijfkracht in hun eigen klaslokaal. Vanaf groep 3 wordt er samen met de leerkracht gegeten in de lokalen. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee in een broodtrommel en een goed sluitende beker, beiden voorzien van naam en klas. Om gezond gedrag te stimuleren verzoeken we u geen koolzuurhoudende drank, chips en/of snoep mee te geven. Gekoelde dranken in bekers kunt u zo nodig in de koelkast in ‘Het Tussendoortje’ zetten. Lege drinkpakjes gaan mee terug naar huis. De kleuters spelen na het eten op het kleuterplein. De andere kinderen op het plein voor de midden – of bovenbouw. Voor elke leeftijdsgroep is extra spelmateriaal aanwezig, voor buiten en voor binnen. Tot 13:00 uur mogen alleen de kinderen die overblijven op het plein spelen. Na 13:00 uur zijn de leerkrachten weer verantwoordelijk en mogen alle kinderen het plein op. Alle informatie over aan- en afmelden regels en afspraken vindt u in de ‘Folder TSO’, op de site en in de folderrekken bij de ingang.

Het overblijven op SamSam is op een professionele manier geregeld. De overblijfkrachten zijn geschoold, er zijn verschillende protocollen van kracht en er is een deugdelijke financiële- en aanwezigheidsadministratie. Op deze manier kunnen we garanderen dat uw kind veilig en met plezier overblijft. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. Daarin staat puntsgewijs wat u van de overblijfmedewerkers en - organisatie kunt verwachten. En wat wij van leerlingen en ouders verwachten. Bij de kinderen gaat het dan over gedrag (hygiëne, buitenspelen, opruimen etc.) en voor u zijn de afspraken over de betaling, afmelden, medische bijzonderheden etc. vermeld. Ieder schooljaar wordt er een geactualiseerde versie van de algemene voorwaarden gemaakt. Deze zijn bovendien te downloaden van de site.

Voor de betaling kunt u gebruik maken van de overblijfkaart. U betaalt dan  € 52,50 voor 30 keer overblijven. Per overblijfdag is dat € 1,75 Het is ook mogelijk om zonder overblijfkaart over te blijven. In dat geval betaalt u € 2,50 contant. Maak het bedrag over op rekeningnummer: NL 78RABO0127928944 naar Stg. Onderwijs-Overbetuwe - Overblijven Oosterhout. Wilt u ook de naam en de groep van uw kind vermelden?

Blijft uw kind op vaste dagen over, geef dit dan aan het begin van het schooljaar, bij voorkeur via mail, door aan de overblijfcoördinator. Eenmalig afmelden voor een vaste dag doet u bij voorkeur op de planningslijst op het prikbord bij de ingang van het Tussendoortje. Dit kan eventueel ook via de mail.

Ook wanneer uw kind incidenteel of een keer extra overblijft noteert u dit vooraf op de planningslijst. Indien u geen gebruik maakt van een overblijfkaart geeft u de € 2,50 in een envelop mee aan uw kind. In de andere gevallen wordt er een overblijfdag van de kaart afgeschreven.

Aan – of afmelden voor de TSO kan tot uiterlijk 9:00 uur op de gewenste overblijfdag. overblijven.samsam@wonderwijs.nl 

Coördinator TSO: Rihab Adelalatti

V

Verjaardagen

Op SamSam worden de verjaardagen van uw kind in de klas gevierd. Ouders van een jarig kind in groep in groep 1/ 2 mogen daarbij aanwezig zijn. Dit graag wel even vooraf met de leerkracht bespreken. In deze groepen mogen de kinderen ook met een kaart langs de leerkrachten van de andere groepen 1/2.

Op SamSam is er bewust voor gekozen om kinderen niet te laten trakteren op school. We beleven samen het feest en hechten waarde aan het vieren ervan. Een jarige zal die dag in het zonnetje staan en er zullen verjaardagsliedjes met de klas worden gezongen.

Verjaardagen van de leerkrachten worden in de eigen groep gevierd tijdens de verjaardagsdag. De leerkrachten van een groep bepalen zelf de datum van deze dag. Een cadeau voor de leerkracht is niet nodig.

Voor – en buitenschoolse opvang

SamSam werkt samen met twee organisaties voor buitenschoolse opvang: De Klompjes en KION (div. locaties). Met deze partners sluiten we zo goed mogelijk aan bij uw behoefte aan voor- en naschoolse opvang. Voor informatie over opvangmogelijkheden en aanmelding verwijzen we naar de websites van deze organisaties (zie adressenlijst achterin deze kalender). Om de overdracht probleemloos te laten verlopen is het belangrijk dat u de leerkracht van uw kind laat weten op welke dagen uw kind gebruik maakt van de opvang.

Verzekeringen

De belangrijkste verzekering waar u als ouders mee te maken krijgt als uw kind naar school gaat is de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (A.V.P.). Ook onze school heeft een dergelijke verzekering. Het is echter niet zo dat alle vormen van vernieling, letsel of beschadiging door de school gedekt wordt. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de A.V.P. van de ouders/verzorgers van het kind, dat de veroorzaker is van de ‘schade’, aangesproken moeten worden.

Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf op school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, evenals tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur ná het verlaten van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., evenals tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.

Verzuimregistratie op school

SamSam houdt dagelijks in het leerlingvolgsysteem het verzuim van de kinderen bij. Wilt u toestemming voor extra verlof kunt u hiervoor bij de directeur een formulier verkrijgen of downloaden van onze site. Dit moet voor het ingaan van het verlof worden ingevuld en ondertekend zowel door de ouders als ter goedkeuring door de directeur.

Z

Ziekmelden

Als een kind ziek is en niet naar school kan komen, geeft u dit zo spoedig mogelijk door (bij voorkeur voordat de school begint) via de Parro-app. Het is ook mogelijk via telefoonnummer 0481 - 481 448. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 8:30 uur. Wanneer een leerling afwezig is en de school hiervan niet op de hoogte is gesteld, registreren we dit als ongeoorloofd verzuim. Als een leerling langere tijd niet naar school kan komen, overlegt de leerkracht met de ouders hoe het onderwijs op enige wijze voortgang kan hebben en de klasgenoten contact kunnen houden.

Protocollen

Om in onze schoolorganisatie de verwachtingen goed af te stemmen en de taken en verantwoordelijken helder te krijgen werken we met protocollen. Een aantal noemen we hieronder specifiek, de rest ligt ter inzage op school.

Protocol sponsoring: SamSam maakt spaarzaam gebruik van sponsoring en alleen als het voldoet aan de volgende uitgangspunten:

Protocol communicatie met gescheiden ouders: Duidelijke communicatie met ouders vinden wij erg belangrijk en in het belang van iedere leerling. Zo is steeds helder wat u van ons kunt verwachten en wat wij als school van u verwachten. Als school hebben wij ook te maken met ouders die gescheiden zijn.

Om misverstanden te voorkomen en om duidelijk te zijn in de manier waarop de informatie en communicatie van SamSam naar gescheiden ouders gaat, hebben wij, afgestemd op de wettelijke informatieplicht van scholen, een protocol gemaakt.

Protocol schipperskinderen: Nederlandse schipperskinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar. De meeste “wal” kinderen gaan echter met vier jaar naar school. Voor varende kinderen geldt een uitzondering op de leerplichtwet. Alle schipperskinderen moeten vanaf 1 augustus volgend op hun zevende verjaardag naar de reguliere basisschool. U leest meer hierover in dit protocol.

Protocol bij ziekte of afwezigheid leerkracht: Het is op de meeste scholen niet meer zo dat een leerkracht vijf dagen voor de groep staat en daarmee de enige leerkracht voor de groep is. Veel mensen in het onderwijs werken parttime. Hierdoor hebben groepen te maken met verschillende leerkrachten. We proberen het aantal te beperken, maar zoals u waarschijnlijk wel weet, is het steeds moeilijker om vervanging te regelen.

Bij afwezigheid van leerkrachten bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, scholing of een andere vorm van verlof, spannen wij ons in om voor vervanging te zorgen. In het uiterste geval adviseren wij ouders om hun kind thuis te houden.

De procedure bij afwezigheid van leerkrachten:

 1. We zorgen voor een vervanger in de groep
  Er wordt contact opgenomen met de invalpool om een vervangende leerkracht aan te vragen. Lukt de vervanging niet met een leerkracht uit deze invalpool, dan worden de parttime leerkrachten (met andere werkdagen dan de ziektedag) benaderd om in te vallen.
 2. Een beschikbare vaste leerkracht zal vervangen in de groep van de afwezige leerkracht
  Bijvoorbeeld een eigen onderbouwleerkracht die groep 8 neemt, zodat de invaller de onderbouwgroep kan begeleiden.
 3. Er zal interne vervanging geregeld worden (indien nodig met toezicht op afstand)
  Denk aan het inzetten van een vakleerkracht, intern begeleider, directie, stagiaire, enz. Deze interne vervanging is beperkt mogelijk. Dit om te vermijden dat ook de eigen werkzaamheden van de interne vervanger te veel in de knel komen.
 4. De kinderen worden verdeeld over de andere groepen
  De kinderen worden verdeeld over verschillende groepen volgens een verdeellijst.
 5. Er zijn geen mogelijkheden
  Als we na het volgen van de vorige stappen van deze procedure nog steeds geen mogelijkheden hebben gevonden voor vervanging van de leerkracht, wordt u (indien mogelijk een dag van tevoren) via de mail geïnformeerd. U wordt dan gevraagd de kinderen maximaal een dag thuis te houden. Indien we u pas ‘s ochtends voor schooltijd kunnen laten weten dat er geen vervanging is, is er het eerste uur (8:30-9:30u) opvang beschikbaar, zodat u in deze tijd nog opvang kunt regelen. We streven ernaar kinderen niet langer dan één dag thuis te houden. Op basis van een roulatiesysteem blijven er elke schooldag andere groepen thuis. Ouders van de betrokken kinderen worden de dag van tevoren geïnformeerd. Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het bestuur, bureau leerplicht (RBL Midden Gelre) en aan de inspectie van onderwijs.

 

 

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring